Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu Zautomatyzuj sprzedaż w swojej firmie!

[19 LIPCA 2022, TORUŃ, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5]

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§1. Zasady Ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniu pod nazwą Zautomatyzuj sprzedaż w swojej firmie, organizowanej przez TRAKIDO sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167. Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia stosownej Opłaty uczestnictwa.

2. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:

a) Szkolenie – oznacza organizowaną przez Organizatora szkolenie pod nazwą Zautomatyzuj sprzedaż w swojej firmie, które odbędzie się dnia 19 lipca 2022 roku w Toruniu;
b) Organizator – oznacza ALFINCO sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 167, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Toruniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000555507, posiadający numer NIP: 9562311224.
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – oznacza aplikację internetową umożliwiającą obsługę procesu rejestracji uczestników na Szkolenie.
d) Użytkownik – oznacza każdą osobę wykorzystującą System do dokonania rejestracji na Szkolenie.
e) Uczestnicy – oznacza osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, których dane zostały wskazane za pomocą Systemu w drodze Rejestracji do dnia 19.07.2022 roku, jako biorących udział w Szkoleniu.
f) Konto bankowe – oznacza konto bankowe Organizatora, na które wpływać będą opłaty za udział w Szkoleniu o numerze 19 1600 1462 1884 8899 3000 0001 w PNB Paribas.
g) Opłata uczestnictwa – oznacza kwotę określoną przez Organizatora jaką należy uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
h) Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i uiściła Opłatę uczestnictwa.
i) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Szkoleniu za pomocą Systemu.
j) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej https://app.easycart.pl/checkout/alfinco/szkolenie-zautomatyzuj-sprzedaz-w-swojej-firmie, za pomocą którego następuje Rejestracja i zakup biletów.

3. Informacje dodatkowe.

a) Oficjalny serwis internetowy Szkolenia znajduje się pod adresem www.zautomatyzujsprzedaz.pl.
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari w wersjach aktualnych na czas rejestracji.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników i Zamawiających.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest:

a) prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkolenia.
b) uiszczenie Opłaty uczestnictwa w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed datą planowanego Szkolenia. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika oraz danych Zamawiającego, tj. imienia, nazwiska (bądź nazwy) i adresu e-mail, telefon kontaktowy Zamawiającego, NIP firmy Płatnika. Jeśli Zamawiającym jest sam Uczestnik, może on podać swoje dane tylko raz, zaznaczając na formularzu zgłoszeniowym, że jest jednocześnie Uczestnikiem. 

3. W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.

5. Rejestracja stanowi formę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza Zgłoszeniowego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu Szkolenia, przy czym Organizator gwarantuje, iż wszyscy prelegenci będą cechować się doświadczeniem i profesjonalizmem w dziedzinie objętej programem Szkolenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższej zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Szkoleniu na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatora płatności. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Szkoleniem. Powyższe postanowienia nie dotyczą Uczestników działających jako konsumenci – w stosunku do których zmiana terminu Szkolenia powoduje rozwiązanie umowy i zwrot pełnej ceny (o ile uczestnicy tacy nie wyrażą jednoznacznej zgody na nowy termin Szkolenia).

8. Liczba miejsc udziału w Szkoleniu jest ograniczona. O udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Szkoleniu w terminie 30 dni roboczych.

§3. Internetowa rejestracja na Szkolenie

1. Opłata uczestnictwa obejmuje udział we wszystkich sesjach Szkolenia oraz przerwy kawowe.

2. Opłata uczestnictwa nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Szkolenia, zakwaterowania oraz lunchu. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 

3. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 11.07.202022 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 18.07.2022 roku.

4. Sprzedaż uczestnictwa w Szkoleniu odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie www.zautomatyzujsprzedaz.pl poprzez Formularz zgłoszeniowy.

5. W celu poprawnej rejestracji w systemie Zamawiający zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu rejestracyjnym na podane w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych w wiadomości e-mail - Zamawiający otrzyma fakturę.

§4. Rozliczenia i anulacje

1. Opłata uczestnictwa wynosi 300 zł brutto do dnia 18.07.2022 roku. Kwoty te uwzględniają podatek VAT (23%). Jeśli pula biletów zostanie wyprzedana przed dniem 18.07.2022 

2. Organizator przewiduje następujące formę rozliczeń:
a) Wpłatę na Konto bankowe Organizatora na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Zamawiającego;

3. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 5 dni (nie później jednak niż na 1 dzień przed dniem Szkolenia)

4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji Rezerwacji (odstąpienia od umowy) w przypadku, gdy:
a. płatność za Rezerwację nie nastąpi w ciągu 5 dni od dokonania Rezerwacji,
b. płatność za Rezerwację nie nastąpi na min 1 dzień przed rozpoczęciem Szkolenia,
c. Organizator zażąda od Zamawiającego przesłania (na adres biuro@trakido.pl) potwierdzenia przelewu Opłaty Uczestnictwa, a Zamawiający w terminie 5 dni nie uczyni zadość temu żądaniu.
d. do czasu uiszczenia opłaty przez Zamawiającego, zostanie wyczerpany limit miejsc na Szkolenie.
e. w przypadku wpisania przez Zamawiającego w Formularzu błędnych danych, a w szczególności wyboru rodzaju biletu, który Zamawiającemu nie przysługuje. O anulacji rezerwacji Organizator poinformuje w ciągu 2 dni roboczych, na adres email wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Zwrot wszelkich ewentualnych wpłat dokonanych przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia anulacji.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora (pod warunkiem braku anulacji Rezerwacji zgodnie z ust. 4 powyżej). Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 15 dni po jej wystawieniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Organizatora: biuro@trakido.pl

6. Nabywając uczestnictwo w Szkoleniu na rzecz Uczestnika będącego osobą trzecią (inną niż Zamawiający), Zamawiający potwierdza, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych takiego Uczestnika oraz że przekazał jej informacje o prawach i obowiązkach Uczestnika i Organizatora związanych ze Szkoleniem. Osoba dokonująca zgłoszenia (Użytkownik) i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Szkolenia. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres biuro@trakido.pl, przy czym:
a) w przypadku doręczenia na adres mailowy biuro@trakido.pl oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w okresie od 11.07.2022 do 18.07.2022 Organizator pobierze 50% Opłaty uczestnictwa za dotychczasowe usługi przygotowawcze do Szkolenia;
b) w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w okresie na 3 dni przed wyznaczonym dniem Szkolenia Organizator pobierze od Zamawiającego pełną Opłatę uczestnictwa za dotychczasowe usługi przygotowawcze do Szkolenia.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu tej wpłaty w terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora na podany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

9. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator w terminie 14 dni zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Szkoleniu.

10. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

11. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

12. Osoba będąca konsumentem ma możliwość rozstrzygania sporu za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Szkolenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Szkolenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora (Partner Medialny, Sponsor, Partner lub Współorganizator Szkolenia). Uczestnictwo w Szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, że Organizator jest uprawniony do utrwalania, wykorzystania i/lub rozpowszechniania przez Organizatora i ww. podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Udział w Szkoleniu jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości faktu, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Szkolenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Szkolenia lub innej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie następuje bez wynagrodzenia.

3. Uczestnik może zażądać zaprzestania rozpowszechniania jego wizerunku przez Organizatora poprzez przesłanie sprzeciwu na adres mailowy: biuro@trakido.pl

§ 6. Reklamacje 

1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail biuro@trakido.pl.

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres do korespondencji,
c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Zamawiającego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji lub od daty uzupełnienia niezbędnych danych do złożenia reklamacji przez Zamawiającego. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

7. Odrzucenie reklamacji nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, szczególnie przed właściwym sądem powszechnym.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze Szkoleniem jest Organizator - ALFINCO sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167.

2. Organizator przetwarza dane osobowe na potrzeby: − przyjmowania Rezerwacji dokonywanych przez Zamawiających oraz obsługi płatności, − umożliwienia udziału w Szkoleniu Uczestnikom, − rozpatrywania reklamacji, − publikacji materiałów związanych ze szkoleniem w celach informacyjnych i marketingowych.

3. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna (w tym sam Uczestnik Szkolenia) Organizator przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy na udział Uczestnika w Szkoleniu. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wymuszają przepisy prawa, np. przepisy podatkowe).

4. Jeżeli Uczestnikiem jest osoba fizyczna niebędąca Zamawiającym, Organizator przetwarza dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu – polegającego na realizacji Rezerwacji Zamawiającego oraz umożliwienia Uczestnikowi udziału w Szkoleniu. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

5. W związku faktem, że wizerunki Uczestników mogą być utrwalone (a następnie rozpowszechniane) w ramach filmów i zdjęć wykonanych podczas Szkolenia, Organizator informuje, że w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzenia działań informacyjnych i reklamowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym w szczególności możliwość zamieszczenia foto i wideo-relacji na stronie internetowej szkolenia) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na uzasadniony interes Organizatora, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie, ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - poprzez przesłanie informacji zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ostatnim punkcie niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w Szkoleniu, dokonane przez Zamawiającego opłaty nie podlegają zwrotowi.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych powoduje niemożność dokonania i realizacji Rezerwacji.

8. Na potrzeby Rezerwacji są przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email Uczestnika, oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres email Zamawiającego będącego osobą fizyczną (a także NIP oraz firma – w celu wystawienia faktury).

9. Dane kontaktowe do Uczestników i Zamawiających służą do kontaktu z Organizatorem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wraz z potwierdzeniem Rejestracji Organizator przesyła Zamawiającemu i Uczestnikowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Jeżeli nie będzie istnieć odrębna przesłanka przetwarzania danych osobowych (w tym w szczególności obowiązek prawny ciążący na Organizatorze) wymuszający przechowywanie danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia Szkolenia. Dane osobowe zostaną zachowane w także w takim zakresie, w jakim niezbędne to będzie dla rozpatrywania reklamacji lub innej formy roszczeń, a także w związku z uzasadnionym interesem Organizatora, o którym mowa w ust. 5 powyżej (aż do czasu zaprzestania rozpowszechniania zdjęć i filmów ze Szkolenia).

11. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane dane osobowe: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. Odbiorcami danych osobowych będą: TRAKIDO sp. z o.o.. z siedzibą w Toruniu, adres 87- 100, ul. Włocławska 167 (system sprzedaży i rejestracji Uczestników). Dane osobowe Zamawiającego mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Rezerwacji – stosowanie do wybranego sposobu płatności. Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji płatności jest podmiot, który oferuje określoną metodę płatności.

13. W razie udzielenia w Formularzu zgłoszeniowym zgody na przesyłanie informacji handlowych, Administrator danych przetwarza także dane osobowe w celach marketingowych (uzasadniony interes administratora). Dane są przetwarzane na tej podstawie aż do momentu otrzymania sprzeciwu, stosowanie do ostatniego punktu niniejszego paragrafu albo w inny sposób wskazany przez Administratora.

14. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: − uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych). − żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, − żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, − żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie, − przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie podmiotowi trzeciemu, − złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: biuro@trakido.pl

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Szkolenie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. W trakcie Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Szkolenia, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Szkolenia, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Szkoleniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Szkolenia lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Szkolenie.

4. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Zamawiających i Uczestników.

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Toruń (87-100), ul. Władysława Łokietka 5 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@trakido.pl.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z wyłączeniem sytuacji, gdy stroną sporu jest osoba działająca jako konsument.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia, chyba że z treści odrębnych regulacji lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Organizator przyjął na siebie taką odpowiedzialność.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.